Форма входу
Раді вітати:Гість

Пошук

Меню сайту

Заявки в ДНЗ
 • Порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів міста Добропілля
 • Заявка в ДНЗ
 • Список дітей,які потребують місця в ДНЗ

 • Виставка
 • Віртуальна виставка-презентація «Патріотизму не вчать, його виховують-2015» м.Добропілля
 • Експозиція закладів освіти
 • Експозиція методичної служби міста
 • Виставка "Місячник педагогічної маїстерності""

 • Доступ до публічної інформації

  База всіх підприємств та державних закладів м.Добропілля
  База всех предприятий и гос. служб г.Доброполья

    

  Додаток № 1

  До рішення міської ради

  Від 29.06.2006 №5/3-9


   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ освіти Добропільської міської ради

  1.Відділ освіти Добропільскої міської ради (далі - відділ освіти) єструктурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою міської ради і підпорядковується голові міської ради та управлінню освіти Донецької облдержадміністрації.

  2.Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, за­конами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міносвіти України, розпорядженнями голови обласної державної ад­міністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.

  3.Основними завданнями відділу освіти є: організація державної політики в галун освіти; І створення умов для реалізації, гарантованого Конституцією України, права громадян на отримання повної загальної середньої освіти; здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах 5д повідної території, та координація діяльності цих навчальних закладів; зміцнення матеріальної бази навчальних закладів; § аналіз стану освіти в місті; прогнозування та розроблення міської Програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми; організація навчально-методичного, кадрового забезпечення навчальних за-ладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території міста; участь, у розробленні і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти; проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованого на території міста, оприлюднення результатів ліцензування та атестації; забезпечення спеціального захисту, охорони   життя, здоровя та захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

  4. Відділ освіти відлові дно до покладених Па нього завдань: - здійснює керівництво роботою навчальних закладів; визначає потребу в навчальних закладах та подає пропозиції щодо удосконалення її мережі відповідно до освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

     -     Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними -«ладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей шкільного та дошкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання дітей шкільного віку;

           - Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закла­дів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілі­тації, організує їх навчання.

            - Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (заочних) шкіл, класів, створює умови для прискореного отримання бажаючими повної Загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації шля­хом екстернату

           - Забезпечує виконання Конституції України щодо вивчення української мо­ви як державної.

           - Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які прожива­ють у місті.

           -     Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

           -     Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах.

  -     Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

  -     Організовує харчування дітей навчальних закладів за рахунок бюджету.

  -     Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслугову­вання дітей та учнів.

            -     Сприяє навчально-методичному, фіну псовому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів.

            -     Впроваджує навчальні програми і програми рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани, вносить пропозиції щодо засто­сування експериментальних навчальних планів

             -     Організовує навчання обдарованих дітей, вносить пропозиції щодо відкрит­тя профільних класів, шкіл нового типу, проводить в установленому порядку, конкурси, олімпіади.

             -     Видає інформаційно-методичні бюлетені, сприяє діяльності дитячих та мо­лодіжних організацій.

             -     Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах, профе­сійної орієнтації учнів.

             -     Забезпечує контроль за дотриманням техніки безпеки та санітарного режи­му

             -     Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

             -     Формує замовлення па видання підручників, бланків документів про освіту та забезпечує ними заклади.      

             -     Прогнозує потреби міста у педагогічних працівника

             -     Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

             -     Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів.

  -     Розглядає та вкосить пропозиції щодо нагородження та заохочення
  працівників освіти
  .   

           -     Вносить пропозиції щодо обсягу бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти.

           -     Контролює створення у навчально-виховних закладах фонду обов'язкового Навчання.

           -     Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо місту рівня обсягу освітніх послуг.

           -     Інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

           -проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 юків) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

  -     подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток ревіти в місті, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформа­ції і формування банку даних;

  -     інформує населення про стан та перспективу розвитку освіти в місті (не рі­зне ніж один раз на рік);

           - взаємодіє з органами громадського самоврядування;

           -проводить, експертну оцінку статутів навчальних закладів ,їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

           - забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

  5. Відділ освіти має право:

          - залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду пи­тань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів;,

         - брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

         - Скликати міські, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників. Проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

         - вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у сформуванні бюджету освітньої галузі міста;

         - зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству
  або видані з перевищенням їхніх повноважень;

        - укладати, в установленому порядку, угоди про співробітнице налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних крані, міжнародними організаціями, фондами тощо.

   6. Відділ скніти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодії з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них, в установленому порядку, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  7.Відділ освіти очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з іі осади головою міської державної адміністрації за погоджен­ням з начальником управління освіти обласної державної адміністрації. 

    Особа, яка призначається на посаду завідуючого, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.

  8. Завідуючий відділом освіти може мати заступника, який
  призначається на посаду і звільняється з посади головою міської державної
  адміністрації за поданням завідуючого відділом і за погодженням відповідно
  з начальником управління освіти обласної державної адміністрації.

  9. Завідуючий відділом освіти:

        - здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності за­ступника завідуючого відділом та його працівників;

       - представляє інтереси міста а в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

       - подає па затвердження голови міської державної адміністрації проект кош­торису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

       - затверджує положення про підрозділи і служби міського відділу, функціо­нальні обов'язки його працівників

       - розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

       - планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

       - видає у межах компетенції відділу накази і контролює їх виконання;

        - затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними органі­заціями, фондами тощо;

        - призначає па посад) і звільняє з посади працівників відділу, керівників на­вчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

       - заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установи освіти

  10. Накази завідуючого відділом освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані го­ловою міської державної адміністрації, начальником управління обла­сної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

  11. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії, яка  затверджується рішенням сесії міської ради. Рішенням колегії проводяться в життя наказами завідуючого відділом.

  12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється міський методичний кабінет дошкільної, загально середньої  і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

  13. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів,  інші  громадські  ради,  комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

  14.Відділ освіти фінансується за рахунок державного бюджету.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджується головою міської державної адміністрації.

  Структуру та штатний розпис відділу освіти  затверджує завідуючий відділом в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

   

  15. Відділ с юридичної особою, який має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба Украйни і своїм найменуванням. 

  Загальноосвітні навчальні заклади

  Дошкільні навчальні заклади

  Hosting Ukraine


  Статистика
  Статистика
  Зараз на сайті
  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Відвідали за день
  [ Повний Список ]


  Архів записів

  Календар
  «  Серпень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031


  Безкоштовний хостинг uCoz