Форма входу
Раді вітати:Гість

Пошук

Меню сайту

Заявки в ДНЗ
 • Порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів міста Добропілля
 • Заявка в ДНЗ
 • Список дітей,які потребують місця в ДНЗ

 • Виставка
 • Віртуальна виставка-презентація «Патріотизму не вчать, його виховують-2015» м.Добропілля
 • Експозиція закладів освіти
 • Експозиція методичної служби міста
 • Виставка "Місячник педагогічної маїстерності""

 • Доступ до публічної інформації

  База всіх підприємств та державних закладів м.Добропілля
  База всех предприятий и гос. служб г.Доброполья

                                                                                 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

             1.1. Відділ освіти міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Добропільської міської ради і згідно ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється, реорганізується та ліквідується Добропільською міською радою з подання міського голови.

            1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Законом України «Про освіту», Законом України «Про захист персональних даних», указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Добропільського міського голови, а також цим Положенням.

            1.3. Відділ підпорядкований Добропільському міському голові.

            1.4. Положення відділу затверджується рішенням міської ради.

            1.5. Структура, штатна чисельність відділу затверджується рішенням міської ради.

            1.6. Відділу освіти, як вищестоящій установі, підзвітні та підпорядковані:

  - дошкільні навчальні заклади;

  - загальноосвітні навчальні заклади;

  - позашкільні навчальні заклади.

            1.7. Відділ є володільцем баз персональних даних працівників, які працюють в закладах відділу та безпосередньо у відділі, клієнтів, з яким співпрацює відділ та дітей, які виховуються або навчаються в закладах відділу освіти.

            1.8. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

            1.9. Відділ освіти, в особі його керівника, є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими місцевим бюджетом;

            1.10. Повна назва:  Відділ освіти Добропільської міської ради.

            1.11. Організаційно-правова форма:  Орган місцевого самоврядування.

            1.12. Місцезнаходження юридичної особи:  85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Радянська, будинок 10.

                                                                              ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

               2.1. Основними завданнями відділу є:

            2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти;

            2.1.2. Створення умов для реалізації, гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

            2.1.3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території та координація діяльності цих навчальних закладів;

            2.1.4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

            2.1.5. Аналіз стану освіти в місті;

            2.1.6. Прогнозування та розроблення міської Програми розвитку освіти, організації виконання зазначеної програми;

            2.1.7. Організація навчально-методичного, кадрового забезпечення начальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

            2.1.8. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території міста;

            2.1.9. Участь у розробленні і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

            2.1.10. Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території міста, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

            2.1.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;

            2.1.12. Забезпечення захисту персональних даних, володільцем яких є відділ.

                                                                                  ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

             3.1. Здійснює керівництво роботою навчальних закладів;

            3.2. Визначає потребу в навчальних закладах та подає пропозиції щодо удосконалення її мережі відповідно до освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

            3.3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов`язкового обслуговування дітей шкільного віку, ведення обліку дітей шкільного та дошкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання дітей шкільного віку;

            3.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання;

            3.5. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (заочних) шкіл, класів, створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації шляхом екстернату;

            3.6. Забезпечує виконання Конституції України щодо вивчення української мови як державної;

            3.7. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у місті;

            3.8. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

            3.9. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

            3.10. Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, пов`язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

            3.11. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету;

            3.12. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів;

            3.13. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів;

            3.14. Впроваджує навчальні програми і програми рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани, вносить пропозиції про застосування експерементальних навчальних планів;

            3.15. Організовує навчання обдарованих дітей, вносить пропозиції щодо відкриття профільних класів, шкіл нового типу, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади;

            3.16. Видає інформаційно-методичні бюлетені, сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій;

            3.17. Координує роботу, пов`язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

            3.18. Забезпечує контроль за дотриманням техніки безпеки та санітарного режиму;

            3.19. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

            3.20. Формує замовлення на видання підручників та забезпечує ними заклади;

            3.21. Прогнозує потреби міста у педагогічних працівниках;

            3.22. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

            3.23. Проводить атестацію педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів;

            3.24. Розглядає та вносить пропозиції щодо нагородження та заохочення працівників освіти;

            3.25. Вносить пропозиції шодо обсягу бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти;

            3.26. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підзвітних йому закладах;

            3.27. Контролює створення у навчальних закладах фонду обов`язкового навчання;

            3.28. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо рівня обсягу освітніх послуг;

            3.29. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування підзвітних йому навчальних закладів;

            3.30. Проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років);

            3.31. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті, організовує з цією метою збирання та обробку інформації і формування банку даних;

            3.32. Інформує населення про стан та перспективу розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

            3.33. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

            3.34. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

            3.35. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків в роботі;

            3.36. Контролює дотримання навчальними закладами міста законодавства про захист персональних даних.

                                                                             IV. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ВІДДІЛУ

            4.1. Відділ освіти міської ради очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

             Начальник відділу освіти:

            4.1.1. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, педагогічних працівників та керівників підвідомчих йому закладів освіти;

            4.1.2. Затверджує структуру та штатний розклад підвідомчих йому закладів освіти;

            4.1.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису; 

            4.2. Відділ освіти взаємодіє з іншими відділами, управліннями міської ради, використовує у своїй роботі довідкову інформацію;

            4.3. Діловодство відділу ведеться українською мовою згідно з номенклатурою справ відділу;

            4.4. Відділ освіти додержується зобов`язань щодо охорони праці, передбачених законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку ;

                                                                                       

  Загальноосвітні навчальні заклади

  Дошкільні навчальні заклади

  Hosting Ukraine


  Статистика
  Статистика
  Зараз на сайті
  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Відвідали за день
  [ Повний Список ]


  Архів записів

  Календар
  «  Серпень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031


  Безкоштовний хостинг uCoz